МПЦ Света Злата Мегленска - Вереби

Македонска Православна Црква
„Света Злата Мегленска“ – Вереби

12-14 Lentini Street, Hoppers Crossing, VIC 3029
P. O. Box 4215, Hoppers Crossing, VIC 3029; работни часови: 9:00 – 13:00

Парохиски свештеници:
Протоереј Јовица Симоновски – старешина
мoб. 0412 049 194; е-mail: veryrev.j.simonovski@gmail.com
Протоереј Душко Спиркоски
мoб. 0401 090 899; е-mail: rev.dspirkoski@gmail.com

 


Македонски Православен Центар – Хоперс Кросинг
12-14 Lentini Street, Hoppers Crossing, VIC 3029
P. O. Box 4215, Hoppers Crossing, VIC 3029

 

 

 

официјална fb страна